Oprichting Iris:
In de loop van 1977 ontstond er behoefte bij enkele hartinfarctpatiënten om, na de revalidatieperiode bij de afd. fysiotherapie in het Franciscus ziekenhuis, sport- en spelbeoefeningen in een verenigingsverband voort te zetten.
Deze initiatiefgroep heeft, in overleg met cardioloog, huisartsen en directie GGD, een plan van aanpak opgesteld.
Een en ander verliep zeer succesvol waardoor reeds op 19 december 1977 de oprichtingsvergadering kon worden gehouden.
 Gestart kon worden met medewerking van:
- cardiologen, voor doorverwijzingen.
- huisartsen, voor achterwacht tijdens sporturen.
- directie GGD.
- fysiotherapie Franciscus ziekenhuis, voor sport- en spelbegeleiding.
- directie Gertrudiscollege, voor beschikbaarheid aula en sportzalen.

Op 8 februari 1978 werd de "Oprichtingsakte" van onze vereniging bij de notaris gepasseerd en vond registratie bij de Kamer van Koophandel plaats.

In de algemene ledenvergadering van 18 maart 2009 is besloten de doelgroep uit te breiden met diabetes-patiënten en overige mensen, al of niet met een beperking. Kortom, iedereen is welkom.

Met ingang van 15 augustus 2013 sporten wij in de sporthal "In de Roos", Commandobaan 6 te Roosendaal.

In 2017/18 hebben we ons 40 jarig jubileum gevierd met verschillende activiteiten!